PRIVACYVERKLARING JCS

 home


Wie in de gastenboeken op de site van Stichting JCS berichten wil plaatsen moet zich vooraf registreren via het aanmaken van een account. Bij die registratie worden persoonsgegevens vastgelegd. In deze privacyverklaring wordt verteld welke gegevens wij verzamelen en met welk doel en op welke manier wij die gebruiken.

1. Persoonsgegevens

Bij de registratie worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en vastgelegd:
  1. naam;
  2. gekozen schermnaam (de naam die andere gebruikers van de site zien als u een bericht plaatst);
  3. e-mailadres.
Als u bent ingelogd kunt u op elk moment deze gegevens inzien door op de homepage te kiezen voor Gebruiker/Instellingen wijzigen.
Om de registratie te kunnen voltooien dient u actief akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden, die u tijdens het registratieproces te zien krijgt, waarmee u JCS toestemming verleent de gevraagde persoonsgegevens te verwerken.
De genoemde gegevens worden door JCS aangevuld met de volgende informatie:
  1. datum en tijdstip van uw laatste login;
  2. het IP-adres vanwaar de laatste login plaatsvond;
  3. of uw account actief is;
  4. datum en tijdstip van registratie;
  5. of u bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de site heeft.

2. Doel van de vastlegging

Naam, schermnaam, e-mailadres en de status van het account worden vastgelegd ten behoeve van de dienstverlening aan geregistreerde gebruikers en om te kunnen optreden tegen misbruik van de gastenboeken en verstoring van de goede gang van zaken op te site.
De gegevens over de laatste login worden vastgelegd om hacken en andere vormen van illegaal gebruik van de site tegen te gaan.
De overige gegevens worden vastgelegd ten behoeve van de interne organisatie.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen gebruikt in overeenstemming met de onder 2. genoemde doelen. Nieuwsberichten en verzoeken om geldelijke bijdragen worden door JCS op de homepage van de site geplaatst. Uw persoonsgegevens worden dus niet gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven of verzoeken om donaties en ook niet voor mailingen van andere aard.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

4. Cookies

JCS maakt gebruik van cookies. Die dienen uitsluitend voor het onthouden van inloggegevens en gebruikersinstellingen. U kunt de werking van cookies in uw browser uitschakelen maar het is daardoor mogelijk dat de site minder goed functioneert of dat u van bepaalde functies geen gebruik kunt maken.

5. Wachtwoord

Als u zich registreert moet u een wachtwoord kiezen. Dit wachtwoord wordt weliswaar in het bestand opgeslagen maar gecodeerd. Hierdoor kunnen wij u binnen JCS niet vertellen wat uw wachtwoord is als u het kwijt bent. U kunt via info@jasperscryptogrammensite.com een tijdelijk wachtwoord aanvragen waarmee u kunt inloggen om daarna zelf weer een wachtwoord te kiezen.

6. Beveiliging

JCS neemt passende maatregelen om misbruik van uw gegevens tegen te gaan. Die veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. De website van JCS heeft een SSL-certificaat. Binnen JCS is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot de personen voor wie deze toegang uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

7. Bewaren

Er geldt geen bewaartermijn. De opname van uw gegevens in het bestand is nodig om u de mogelijkheid te bieden berichten op de site te plaatsen en het is JCS niet bekend wanneer u van die mogelijkheid geen gebruik meer wilt of kunt maken. De gegevens blijven dus bewaard tot wij bericht krijgen dat ze kunnen worden verwijderd.

8. Inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens

De onder 1 sub a tot en met c genoemde persoonsgegevens kunt u inzien via Gebruiker/Instellingen wijzigen. Uw naam en schermnaam kunt u desgewenst zelf aanpassen. Wilt u uw e-mailadres wijzigen dan kunt u die wijziging aanvragen via info@jasperscryptogrammensite.com. Via dat mailadres kunt u ook inzage vragen in de onder 1 sub d tot en met h genoemde gegevens maar gezien de feitelijke aard van die gegevens is wijziging ervan niet mogelijk.
U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen. Als u een verzoek daartoe indient via info@jasperscryptogrammensite.com wordt uw account met de gegevens die zich daarin bevinden binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek verwijderd. Zodra uw gegevens zijn verwijderd kunt u niet langer berichten op de site plaatsen.
Om misbruik te voorkomen worden verzoeken om inzage, wijziging en verwijdering van gegevens alleen in behandeling genomen als het verzoek is verstuurd vanaf het e-mailadres dat in de administratie van JCS op naam van de verzoeker staat geregistreerd. Alleen een verzoek om aanpassing van het e-mailadres kan vanaf een ander adres worden gedaan mits in het verzoek ook het bij JCS bekende mailadres wordt vermeld.

9. Websites van derden

Op de site van JCS staan links naar websites van derden. Stichting JCS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met uw persoonsgegevens omgaan. Wilt u over hun gebruik van uw persoonsgegevens meer weten dan moet u de desbetreffende sites raadplegen.

10. Verantwoordelijkheid, wijziging en inwerkingtreding

Het bestuur van Stichting JCS is verantwoordelijk voor het privacybeleid en kan de privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen worden op de website van JCS gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 22 mei 2018.

 

 

naar boven
 


Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand: (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland (2x)